Cookies accepteren

Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en je hier over te informeren.

Zonder cookies kunnen niet alle onderdelen van onze website functioneren. Daarom is het helaas niet mogelijk om onze website te bezoeken als je geen cookies accepteert.

Cookies accepteren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden op je computer geplaatst en zijn veilig. Ze kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens van je computer uit te lezen of om wachtwoorden te onderscheppen. Cookies zijn ook niet in staat om een computer te infecteren met een virus. Bijna elke website gebruikt deze kleine bestandjes.

Lees meer

Wij gebruiken cookies voor:

Klik hier voor meer informatie over cookies.

Visie

Een gezonde samenleving is gebouwd op Gods principes. De hoeksteen hiervan bestaat uit gezonde huwelijken en gezonde gezinnen. Om dat te bereiken blijkt onderwijs en toerusting nodig te zijn.

De visie van Stichting Generatio wordt verder uitgewerkt in de volgende vier pijlers:

1. Het evangelie is de enige weg tot behoud

Wij geloven dat het doel van het leven is dat mensen in relatie met God komen door Zijn Zoon Jezus Christus, dit begint in onze gezinnen.

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Marc. 16:15 (HSV)

2. De bestendigheid van het huwelijk

Wij geloven dat het huwelijk een door God ingesteld heilig verbond is tussen een man en een vrouw voor de rest van hun leven om de liefde van Christus voor Zijn volk te laten zien. Het christelijk huwelijk dient een reflectie te zijn van de relatie van Christus met Zijn gemeente.

En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,  en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Matt. 19:4-6 (HSV)

3. De waarde van kinderen

Wij geloven dat kinderen een gift van God zijn en een zegen uit Zijn hand. Ouders zijn daarom verantwoording schuldig aan Hem om ze op te voeden, te vormen en voor te bereiden op een leven in dienst van Zijn Koninkrijk en voor de mensheid.

Laat de kinderen tot mij komen, verhinder hen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Lukas 18:16 (NBG)

Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat. Mattheus 18:14 (NBG)

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Maleachi 4:6 (HSV)

4. De waarde van en het respect voor het menselijk leven

Wij geloven dat God de mens heeft geschapen naar Zijn beeld. Het menselijk leven is uniek en van onmeetbare waarde in al zijn voorkomen, vanaf conceptie tot de natuurlijke dood.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Ps.139:13-14a (HSV)